Động lực thực hiện mục tiêu kinh doanh 2024 từ chuyển đổi số