Chuyển đổi số là quá trình lâu dài không để ai bị bỏ lại phía sau