DXCenter chiêu sinh Khoá 03 chuyên đề “Xây dựng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số”