Hoàn thành khoá đào tạo thứ 3 chuyên đề “Xây dựng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số”