Chuyển đổi số giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế hiệu quả