Bình Định muốn ‘hút’ công ty công nghệ nhờ tận dụng chuyển đổi số