Hoàn thành khoá đào tạo nâng cao “Chuyển đổi số trong kinh doanh”