Thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trên phạm vi toàn Thành phố