Mời tham dự “Hội thảo xúc tiến đầu tư phát triển Khu Công nghệ số khu vực đồng bằng sông Cửu Long”