DXCenter phối hợp với STEAMZONE tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số trong giáo dục và Giáo dục STEM/STEAM”