Chuyển đổi số là một thành tố trong chủ đề năm 2024 của TP.HCM