Thủ tướng: Chuyển đổi số đã ‘đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người’