Lần đầu tiên TP.HCM công bố bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số