Hoàn thành khóa đào tạo đầu tiên về “Chuyển đổi số trong kinh doanh”, chuyên đề “Xây dựng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số”