Chuyển đổi xanh: Nhiều doanh nghiệp mơ hồ, không biết lấy đâu ra tiền