Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chỉ có minh bạch dữ liệu, thông tin, nền nông nghiệp mới vươn xa”