Chuyển đổi số: Nhiều doanh nghiệp đang ngộ nhận đã thành công