Chuyển đổi số là phương thức phát triển mới có tính đột phá