Chuyển đổi số là cơ hội cho mỗi người dân và đất nước phát triển đột phá