Chủ tịch TP.HCM: Dự báo kinh tế cuối năm 2021 rất khó khăn