Từ hoàn cảnh đại dịch, xem lại mô hình tăng trưởng