Thủ tướng: Chuyển đổi Số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi