TCBC: Gần 100 giải pháp AI giới thiệu tại Hội thảo “Giải pháp AI cho doanh nghiệp”