Phát triển đô thị thông minh là chuyển đổi số trong phạm vi đô thị, lấy người dân làm trung tâm

DX News