25 & 26.11 | Mời tham gia khóa đào tạo Nâng Cao: “Xây dựng chiến lược Kinh doanh trên nền tảng số 2023”