Khám phá sức mạnh của Wi-fi Halow và IoT tại Hội thảo “ứng dụng Wi-fi Halow trong IoT”