Hoàn thành khóa đào tạo số 02 chuyên đề “Xây dựng chiến lược kinh doanh trên nền tảng số”