DXCenter trình bày tham luận tại hội thảo “Thúc đẩy kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững”.