DXCenter làm việc với Trung tâm xúc tiến thương mại Hàn Quốc – Việt Nam