Chuyển đổi số tại Việt Nam: Doanh nghiệp đã đánh giá đúng tầm quan trọng của nguồn nhân lực?

DX News