Cam kết mạnh mẽ từ chính quyền tạo thành công cho chuyển đổi số TP.HCM