Bạn đã có thể dùng Windows mà không cần cài đặt

DX News